Logo ZSP w Połomii
Powróć do: Biblioteka

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Połomi

Biblioteka działa  na podstwie wewnętrznego regulaminu funkcjonowania placówki w czasie epidemii

 

I. Zadania biblioteki szkolnej

1. Postanowienia ogólne.

2. Zadania biblioteki.

3. Użytkownicy biblioteki.

 

II. Organizacja biblioteki

1. Lokal.

2. Czas pracy.

3. Zbiory.

4. Pracownicy biblioteki.

5. Sposób gromadzenia zbiorów.

6. Finansowanie wydatków.

7. Wyposażenie biblioteki.

 

III. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

1. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza.

2. Prace organizacyjno techniczne nauczyciela bibliotekarza.

3. Zasady współpracy z uczniami.

4. Zasady współpracy z nauczycielami.

5. Zasady współpracy z rodzicami.

6. Zasady współpracy z innymi bibliotekami.

7. Doskonalenie zawodowe.

 

IV. Prawa i obowiązki czytelników

 

 

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

1. Postanowienia ogólne:

- biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły,

- biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno -wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 2. Zadania biblioteki:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,

- obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

- zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych,

- przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz wdrażanie ich do korzystania z różnych źródeł informacji i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

-rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych,

- przysposabianie uczniów do korzystania z innych bibliotek,

- współpraca z Radą Pedagogiczną.

 

3. Użytkownicy biblioteki:

- z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 

 1. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia.

 2. Biblioteka czynna jest codziennie wg godzin ustalonych na początku roku, dostosowanych do zajęć dydaktycznych i wywieszonych na drzwiach biblioteki.

 3. Biblioteka gromadzi następujące materiały biblioteczne:

- encyklopedie, leksykony, słowniki, atlasy do księgozbioru podręcznego,

- podręczniki szkolne kl. I-VIII,

- lektury obowiązkowe do języka polskiego,

- literaturę popularno-naukową i naukową,

- wybrane pozycje z literatury pięknej,

- wydawnictwa albumowe

- podstawowe pozycje z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

- literaturę edukacyjną,

- beletrystykę dla młodzieży,

- pomoce metodyczne dla nauczycieli,

- wydawnictwa multimedialne,

- materiały opracowane przez nauczycieli i uczniów.

4. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz posiadający kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej.

 5. Strukturę szczegółową zbiorów determinują : profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne, finansowe.

 6. Dyrektor szkoły zapewnia środki na właściwe funkcjonowanie biblioteki.

Środki finansowe mogą też pochodzić od Rady Rodziców.

 7. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 

1. Praca pedagogiczna:

- udostępnianie zbiorów użytkownikom

- praca indywidualna z uczniem

- udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły

- udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych, źródłowych

- poradnictwo w doborze literatury

- prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy
z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów

- wprowadzanie różnych form upowszechniania czytelnictwa

- propagowanie działalności kulturalnej

- informowanie o nowościach wydawniczych

 

2. Prace organizacyjno – techniczne nauczyciela bibliotekarza:

- opracowanie rocznego planu pracy

- gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki

- prowadzenie dziennika pracy biblioteki

- ewidencja zbiorów bibliotecznych

- opracowywanie zbiorów

- skontrum ( instrukcja inwentaryzacji książek znajduje się w załączniku )

- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej

- ubytkowanie zniszczonych egzemplarzy

- prowadzenie warsztatu informacyjnego

- doskonalenie warsztatu pracy

- konserwacja księgozbioru

- prowadzenie ewidencji wypożyczeń

- współpraca z księgarniami i hurtowniami książek

- rocznego sprawozdania z działalności biblioteki

 

3. Współpraca z uczniami:

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych

- pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się
- propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej
- pogadanki

 

4. Współpraca z nauczycielami

- nauczyciel bibliotekarz wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli

- pomaga nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych

- informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów

- uczestniczy w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem

w planie pracy szkoły

 

5. Współpraca z rodzicami

- pomoc w doborze literatury

- popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców

- informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów - w zależności od potrzeb

 

6. Współpraca z innymi bibliotekami

- wspólne organizowanie imprez czytelniczych

- wymiana wiedzy i doświadczeń

- udział w konkursach

 

7.Nauczyciel bibliotekarz uczestniczy w różnych formach doskonalenia

zawodowego oraz bierze udział w zebraniach i konferencjach metodycznych organizowanych dla nauczycieli bibliotekarzy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

 1. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki.

 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki ( w tym jedną lekturę) na okres czterech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

 3. Zbiory biblioteki udostępniane są od września do czerwca, w czasie godzin ustalonych corocznie przez nauczyciela bibliotekarza i wyszczególnionych na drzwiach biblioteki. Czytelnik ma możliwość wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych (Nie uwzględnia się uczniów kończących szkołę i odchodzącym ze szkoły.)

 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

 5. Książki należy wypożyczać osobiście.

 6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki biblioteka może zastosować okresowe wstrzymanie wypożyczeń.

 7. Wypożyczone książki należy chronić przed zagubieniem lub zniszczeniem.

 8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza w cenie odpowiadającej pozycji zgubionej (zniszczonej).

 9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy obowiązkowo oddać książki do biblioteki.

 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów bibliotecznych.

 11. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być wpisane pochwały lub przyznane nagrody na zakończenie roku szkolnego.

 12. W bibliotece zabrania się używania telefonów komórkowych .

 13. W bibliotece należy zachować ciszę umożliwiającą wszystkim spokojną pracę.

 14. Wypożyczenia książek w bibliotece odbywają się po okazaniu karty czytelnika  biblioteki szkolnej przypisanej uczniowi.
 15. W bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie: uczniowie używają zwrotów grzecznościowych w stosunki do nauczyciela-bibliotekarza oraz do siebie nawzajem, nie biegają po pomieszczeniu, nie bawią się w chowanego, nie krzyczą do siebie, zwracają się do siebie po imieniu.