Logo ZSP w Połomii
Powróć do: Informacje

Projekty unijne

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

 

Projekt pt.

„Edukacja najwyższych lotów - wsparcie uczniów SP w Połomi”

 

Czas realizacji: 02.09.2019 r. – 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 269 465,26 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  242 518,73 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej w Połomi. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację wsparcia dla uczniów SP w Połomi w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Planowane są zajęcia dodatkowe (w tym wyrównawcze) oraz zajęcia prowadzone metodą eksperymentu. Planuje się także odpowiednie wsparcie kadry szkoły poprzez kursy i szkolenia oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny oraz narzędzia TIK do prowadzenia zajęć i wdrażania w szkole nowych form i metod nauczania. Grupę docelową stanowią uczniowie z sołectw Połomi i Gogołowej należących do gminy Mszana, woj. śląskiego oraz nauczyciele z placówki. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych: 47 dziewczynek i 46 chłopców, tj. uczniów klas I-III i IV - VI, oraz 6 nauczycieli (6 Kobiet )

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 4, 5, 6

4 gr x 3 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 120 godz.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 4, 5, 6

3 gr x 6 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 90 godz.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego dla uczniów klas 4, 5, 6

3 gr x (6-7 os łącznie 20 os) os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 90 godz.

Zajęcia z matematyki prowadzone metodą eksperymentu dla uczniów klas 4, 5, 6

2 gr x 3 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 60 godz.

Zajęcia informatyczno-matematyczne prowadzone metodą eksperymentu dla uczniów klas 4, 5, 6

3 gr x 10 os x 1 godz./tydzień – 28 godz. na grupę – łącznie 84 godz.

Zajęcia z przyrody prowadzone metodą eksperymentu dla uczniów klas 4, 5, 6

4 gr x 3 os x 2 godz./tydzień – 60 godz. na grupę – łącznie 240 godz.

Zajęcia rozwijające techniki uczenia się dla uczniów klas 1, 2, 3

4 gr x 6 os x 2 godz. + 2 gr x 8 os x 2 godz. – łącznie 12 godz.

Kursy dla nauczycieli:

1 - Nowoczesne metody nauczania 6-8 godz. (1 dzień) – dla 6 os

2 – Budowanie szkolnej społeczności 6 godz. (1 dzień) – dla 5 os


  

Rekrutacja i spotkania informacyjne będą odbywały się w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełno sprawnościami. Zakłada się 2etapową rekrutację dla uczniów:

- zgłoszenie uczestnictwa w projekcie

- opinia nauczyciela ucznia z danego przedmiotu nt. jego wyników;

Preferencje: status ucznia zagrożonego przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa, niepełnosprawni, na zajęcia wyrównawcze - uczniowie o niskich wynikach w nauce z danego przedmiotu (preferowani <3), w przypadku zbyt dużej ilości chętnych II kryterium będzie niższa średnia ocen z wszystkich przedmiotów, na zajęcia rozwijające uzdolnienia - uczniowie o wysokich wynikach w nauce z danego przedmiotu (preferowani >4), w przypadku zbyt dużej ilości chętnych II kryterium będą predyspozycje (umiejętność samodzielnej pracy) do osiągnięcia sukcesów w olimpiadach i konkursach (na podstawie opinii nauczyciela danego przedmiotu) oraz ocena z zachowania. W przypadku zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematycznych i ICT preferencje rekrutacyjne zostaną zapewnione dziewczętom wykazującym zainteresowania w tym zakresie (z uwagi na osiąganie słabszych wyników w w/w zakresie). Na zajęcia w ramach opieki PP - uczniowie z orzeczeniami PPP, II kryterium będą diagnozy pedagogiczne.

Rekrutacja nauczycieli:

-Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Na podstawie zgłoszeń, rozmów kwalifikacyjnych zostanie ogłoszona lista BO oraz lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji/wykluczenia uczestnika/czki zakwalifikowanego/ej w pierwszej kolejności jego/jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do zakończenia wszystkich szkoleń przewidzianych w projekcie. W przypadku pozyskania zbyt małej ilości chętnych - prowadzone będą dodatkowe nabory Uczniów + Nauczycieli.

Rekrutacja przeprowadzana jest w oparciu o zasadę pełnej dostępności, uwzględniając zasady równości szans i równości płci. Rekrutacja do projektu w żaden sposób nie będzie ograniczała możliwości udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym. We wszystkich planowanych w ramach projektu szkoleniach uczestniczyć będą wszyscy chętni nauczyciele. Jednocześnie zostanie stworzona możliwość dodatkowego naboru dzieci, u których stwierdzi się potrzebę takiego wspomagania, na podstawie przeprowadzonych badań, już w trakcie realizacji projektu. Informacja o rekrutacji do projektu ze względu na zamknięty charakter grupy docelowej – uczniowie uczęszczający do SP w Połomi, zostanie upubliczniona na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń. Ponadto wychowawcy na lekcjach wychowawczych poinformują o możliwości uczestnictwa w projekcie.