Logo ZSP w Połomii
Powróć do: Rekrutacja

Rekrutacja do Gminnego Przedszkola w Połomi na rok szkolny 2024/2025

Od 01 marca 2024 r. do 26 marca 2024 r. Rodzice/Opiekunowie prawni zainteresowani zapisaniem dziecka do Gminnego Przedszkola w Połomi mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Warto wiedzieć, że:

 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (tzn. urodzone w latach 2018-2021) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
   
 • Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
   
 • Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
   
 • Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
   
 • Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.


Wypełnione wnioski należy składać w ww. terminie w sekretariacie szkoły.