• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

Projekt „Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi” Szczegóły

 

Informujemy, że z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 rozpoczynamy nabór na zajęcia dodatkowe w ramach projektu "Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi” Szczegółowe informacje na temat zajęć i procedury rekrutacji znajdą Państwo poniżej.

Oświadczenie uczestnika - uczeń - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - uczeń - pobierz

 

 

Projekt: Projekt „Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”

Czas realizacji: 01.02.2017 r. – 31.01.2019 r.

Wartość projektu: 413 411,43 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 372 070,28 zł

Przedmiotem projektu jest przygotowanie Szkoły Podstawowej w Połomi do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania progu szkolnego oraz do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami z niepełnosprawnością.

Zadania w projekcie: zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem TIK: adaptacyjne, terapii pedagogicznej, korekcyjne, logopedyczne i wyrównawcze. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych: 131, uczniów klas pierwszych i czwartych, 6 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych klas piątych i szóstych oraz 1 ucznia/uczennicy z niepełnosprawnością. Miejsce realizacji projektu: SP w Połomi.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Połomi oraz zniwelowanie problemów ucznia młodszego oraz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji wsparcia projektowego w formie dodatkowych zajęć dla uczniów oraz zwiększenie dostępności dodatkowych form doskonalenia kompetencji kluczowych z katalogu wskazanego w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006) dla 219 uczniów Szkoły Podstawowej w Połomi. Zrealizowane zostaną godziny zajęć specjalistycznych, terapeutycznych oraz wyrównawczych w liczbie 1446 h do 31.01.2019 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

Rodzaj zajęć

„Świetnie radzę sobie w szkole” - zajęcia adaptacyjne z psychologiem –

wspierające kompetencje społeczne dla uczniów klas I

„Świetnie radzę sobie w szkole” - zajęcia integracyjne z elementami muzyki i tańca

dla uczniów klas I

„Świetnie radzę sobie w szkole” - zajęcia z logopedą

dla uczniów klas I

„Świetnie radzę sobie w szkole” - zajęcia gimnastyki korekcyjnej

dla uczniów klas I

„Świetnie radzę sobie w szkole” - zajęcia terapii pedagogicznej

dla uczniów klas I

„Świetnie radzę sobie w szkole” - zajęcia wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej

dla uczniów klas I

„Poradzę sobie w klasie czwartej” - zajęcia adaptacyjne z psychologiem

dla uczniów klas IV

„Poradzę sobie w klasie czwartej” - zajęcia wyrównawcze z matematyki

dla uczniów klas IV

„Poradzę sobie w klasie czwartej” - zajęcia wyrównawcze z przyrody z elementami eksperymentu

dla uczniów klas IV

„Poradzę sobie w klasie czwartej” - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

dla uczniów klas IV

„Każdą trudność można pokonać” - zajęcia terapii pedagogicznej o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym dla uczniów klas V i VI

„Nie jestem sam” – zajęcia doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne i słuchowe

dla ucznia klasy VI z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

Grupę docelową w projekcie stanowią uczniowie i uczennice klas pierwszych i czwartych w latach szkolnych: 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019 jak również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi klas piątych i szóstych w tychże latach szkolnych (dysleksja rozwojowa, specyficzne trudności w uczeniu się). Uczestnikiem będzie również uczennica z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tj. z afazją. Uczennica spokojna i wycofana, jednak bardzo chętna do współpracy.

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi:

Rekrutacja będzie oparta na zasadach i politykach równych szans, równości płci i równego dostępu. Przeprowadzona zostanie na przełomie II/III 2016r., następnie na przełomie IX/X 2016r. na przełomie IX/X 2017r. Chętni do udziału w projekcie po zapoznaniu się z regulaminem złożą w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku zbyt dużej liczby uczestników zostanie utworzona lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia. Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona przez nauczycieli – wychowawców na lekcjach godziny wychowawczej oraz na zebraniach z rodzicami.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli uczniowie spełniający jedno z kryteriów:

- posiadanie orzeczenia/opinii PPP lub opinię nauczyciela (waga punktowa 10),

- dziecko wychowywane przez jednego z rodziców (waga punktowa 10)

- jeden z rodziców pozostaje bez pracy (waga punktowa 8),

- ocena dojrzałości szkolnej dziecka wystawiona przez pedagoga szkolnego (waga punktowa 7),

- opinia wychowawcy (waga punktowa 5),

Jednocześnie zostanie stworzona możliwość dodatkowego naboru dzieci, u których stwierdzi się potrzebę takiego wspomagania, na podstawie przeprowadzonych badań, już w trakcie realizacji projektu. Informacja o rekrutacji do projektu ze względu na zamknięty charakter grupy docelowej – uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Połomi,

zostanie upubliczniona na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń. Ponadto wychowawcy na lekcjach wychowawczych poinformują o możliwości uczestnictwa w projekcie.

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.