• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

 

W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

 • - dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

 • - dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

 • - koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci,

 • - udzielanie rodzicom porad pedagogicznych w przypadku trudności wychowawczych,

 • - współudział w tworzeniu planu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

W zakresie profilaktyki wychowawczej:

 • - rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego,

 • - opracowywanie wniosków i wstępnej diagnozy dla uczniów wymagających opieki i pomocy oraz dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,

 • - rozpoznawanie sposobu spędzania czasu wolnego przez uczniów

 • - współpraca ze Świetlicą Środowiskową,

 • - udzielanie pomocy i wsparcia wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze,

 • - dokonywanie diagnozy sytuacji społeczności uczniowskiej w obliczu zagrożeń związanych z uzależnieniami, agresją, zachowaniami ryzykownymi,

 • - realizowanie programów profilaktycznych pedagoga szkolnego przeciwdziałającym niepożądanym zjawiskom społecznym wśród uczniów i uzależnieniom,

 • - współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających specjalnej troski i opieki wychowawczej,

 • - stały udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie.

W zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej :

 • - organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w umiejętnościach szkolnych i niwelowaniu trudności w nauce,

 • - organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów (korekcja, reedukacja, terapia),

 • - organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z trudnościami wychowawczymi,

 • - udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się w wyniku niepowodzeń szkolnych i problemów emocjonalnych.

 • - zapoznawanie uczniów z metodami radzenia sobie ze stresem,

 • - udzielanie porad uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych oraz problemy natury emocjonalnej (rozmowy wspierające i terapeutyczne),

 • - udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, środowiskowych i problemów szkolnych,

 • - przeciwdziałanie wszelkim formom niedostosowania społecznego.

 

W zakresie pomocy materialnej:

 • - współpraca z instytucjami pomocowymi w organizowaniu opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, dotkniętych kalectwem, niepełnosprawnością, przewlekle chorym,

 • - dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,

 • - wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego,

 • - wnioskowanie o kierowanie uczniów osieroconych lub opuszczonych do placówek opiekuńczych zapewniającym im pieczę zastępczą.